Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in meervoud als in enkelvoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Bescheiden: alle ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde (schriftelijke) stukken, daaronder mede begrepen tekeningen, vergunningen, rapporten, berekeningen, digitale bestanden en andere gegevensdragers.

Consument: de natuurlijk persoon die zaken van Valk Solar afneemt, gebruik maakt van de diensten van Valk Solar of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Detachering: het uitlenen van een werknemer van Valk Solar aan een Inlener.

Gedetacheerde: de natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met Valk Solar en is gedetacheerd bij een Inlener.

Inlener: de natuurlijk of rechtspersoon waarmee Valk Solar een Detacheringscontract heeft gesloten.

Detacheringscontract: de Overeenkomst die wordt gesloten tussen Valk Solar en Inlener, waarin de Detachering van een medewerker van Valk Solar bij Inlener is geregeld.

Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van Valk Solar afneemt, gebruik maakt van de diensten van Valk Solar of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Valk Solar en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Valk Solar: de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW: Valk Solar, tevens handelend onder de namen Valk Interimmanagement en Valk Zonnepanelen, gevestigd aan de Meerkoet 6 te (2678 XA) De Lier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 58431241, dan wel haar vertegenwoordigers.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Valk Solar uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en leveringen van Valk Solar, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Valk Solar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden geldt slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.

 3. Wanneer door Valk Solar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Valk Solar onderhavige voorwaarden soepel toepast.

 4. Valk Solar behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen

 1. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Valk Solar in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Valk Solar vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Valk Solar, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Valk Solar dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen partijen gesloten Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Valk Solar zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Valk Solar opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Valk Solar haar aanbieding baseert.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Valk Solar niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van zaken of Bescheiden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 4. De inhoud van de opdracht c.q. de omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht respectievelijk de levering. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Valk Solar zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, Europese overheden daaronder mede begrepen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder het maken van niet vooraf overeengekomen tekeningen en berekeningen.

 6. Prijzen, tarieven en (op)levertermijnen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens c.q. ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van de te leveren zaken. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde prijzen, tarieven en (op)levertermijnen.

 7. Valk Solar aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de Opdrachtgever en/of derden uitgewerkte Bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen, tenzij Valk Solar dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

 8. Valk Solar heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits Valk Solar de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 9. Alle bij de offerte of aanbieding door Valk Solar verstrekte Bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Valk Solar en dienen op eerste verzoek van Valk Solar te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 10. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Valk Solar gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Valk Solar gemaakte kosten zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 11. Valk Solar kan niet aan haar offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Valk Solar eerst dan tot stand nadat Valk Solar een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd dan wel zodra Valk Solar met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Opdrachtgever.
 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Valk Solar anders vermeldt.

 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Valk Solar slechts, indien deze door Valk Solar schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

 4. Elke Overeenkomst wordt door Valk Solar aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Valk Solar bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Mocht Valk Solar van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Valk Solar het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Valk Solar de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn (EX Works De Lier Incoterms 2010). Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de Opdrachtgever.

 2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de Opdrachtgever opgegeven adres, dient de Opdrachtgever er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken over een verharde weg.

 3. Indien Valk Solar gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Valk Solar ter beschikking heeft gesteld.

 4. Indien Valk Solar een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Valk Solar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Valk Solar dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 5. Bij levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering respectievelijk elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door Valk Solar per transactie worden gefactureerd.

 6. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Opdrachtgever op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:

  1. indien sprake is van levering af groothandel of magazijn: het moment waarop met het inladen van de zaken door de Opdrachtgever een aanvang is genomen. Indien het inladen door Valk Solar wordt uitgevoerd, gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment dat de zaken zijn ingeladen;

  2. indien sprake is van levering door Valk Solar aan een door de Opdrachtgever opgegeven leveringsadres: het moment waarop de te leveren zaken op het leveringsadres zijn uitgeladen. Indien het uitladen door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment dat met het uitladen van de zaken een aanvang wordt genomen.

  3. Indien sprake is van installatie van de zaken door Valk Solar: het moment waarop de zaken op de plaats van installatie zijn aangebracht. Het risico met betrekking tot de zaken gaat eveneens over indien de zaken weliswaar door Valk Solar zijn aangebracht, doch de installatie daarvan niet kon worden afgerond of de installatie nog niet in werking kon worden gesteld (bijvoorbeeld omdat een onderdeel nog moet worden geleverd, vervangen of geïnstalleerd).

 1. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 2. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de Opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Opdrachtgever, behoudt Valk Solar zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de Opdrachtgever Valk Solar in staat zal stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij Valk Solar uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

 3. Indien de Opdrachtgever ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Valk Solar het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Valk Solar is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde Bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de Opdrachtgever de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 4. Valk Solar is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

 5. Valk Solar behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6. Installatievoorwaarden

De bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing indien en voor zover de installatie van de te leveren zaken door Valk Solar of een door haar aangewezen derde wordt uitgevoerd.

 1. Onder installatie wordt in dit artikel verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van zaken, alsmede (voor zover vereist) het (laten) aanbrengen van een productiemeter op zodanige wijze dat in de gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden. Bouwkundige werken en aanpassingen zijn niet bij de installatie inbegrepen.

 2. De installatie van de zonnepanelen vindt plaats op een plat of een schuin dak, welke goed en vrij toegankelijk is en waarbij de dakgoot niet hoger dan 10 meter is. De dakpannen mogen niet zijn verankerd en het dakbeschot en de dakbedekking mogen niet rot zijn of anderszins in een slechte staat verkeren.

 3. De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat Valk Solar eventueel steigers plaatst (in bijv. tuin of oprit) op een zodanige wijze dat het voor de installatie van de zonnepanelen geschikte dak op verantwoorde wijze kan worden bereikt.

 4. Indien dit technisch noodzakelijk is, zal Valk Solar zal één of meerdere extra elektragroep(en) aanleggen in de meterkast. Hiervoor dient in de meterkast voldoende ruimte ter beschikking te zijn.

 5. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de kabel van de zonnepanelen door het traphuis of aan de buitenzijde van de woning naar de meterkast wordt gevoerd. Voor platte daken kan een dakdoorvoer tegen meerprijs worden uitgevoerd.

 6. De Opdrachtgever verleent aan Valk Solar toestemming de omvormer en/of productiemeter op een zichtbare plaats in de woning te plaatsen (bijv. op de muur) indien dit vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is of indien plaatsing op een andere plaats niet in redelijkheid van Valk Solar kan worden gevergd (bijv. indien zodanige plaatsing onevenredige kosten met zich meebrengt).

 7. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een werkende omvormer een licht zoemend geluid maakt en gaat ermee akkoord dat dit geluid mogelijk hoorbaar is in de woning.

 1. Valk Solar is tegenover de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te installeren zaken en/of de juiste werking van deze zaken in geïnstalleerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

  1. het personeel van Valk Solar en/of haar onderaannemer(s), zodra deze op de plaats van installatie is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Valk Solar dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld.

  2. de toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor het benodigde transport.

  3. de aangewezen plaats van installatie geschikt is voor opslag en montage van de geleverde zaken.

  4. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

 2. De Opdrachtgever verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de zaken wordt geplaatst.

 3. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Valk Solar of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Valk Solar geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Opdrachtgever Valk Solar hiervan tijdig in kennis te stellen.

 4. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 5. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaak door en vrijwaart Valk Solar voor alle aanspraken van derden ter zake:

  1. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;

  2. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;

  3. ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van de zaken, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

 6. Valk Solar kan de verplichting tot installatie eenzijdig en zonder dat de Opdrachtgever in date geval recht heeft op enige schadevergoeding ontbinden, indien de Opdrachtgever op de dag van installatie niet aan al zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan. De Opdrachtgever is in dat geval een direct opeisbare vergoeding aan Valk Solar verschuldigd ter hoogte van €250,00 (exclusief BTW). De ontbinding zal mondeling plaatsvinden door de betreffende installateur en zal vervolgens schriftelijk door Valk Solar worden bevestigd.

 7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, de betaling van de factuur op te schorten indien de installatie door Valk Solar is uitgevoerd maar (nog) niet kan worden voltooid of de installatie nog niet in werking is gesteld (bijvoorbeeld omdat een onderdeel nog moet worden geleverd, vervangen of geïnstalleerd).

Artikel 7. Prijswijzigingen

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Valk Solar gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Valk Solar is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Valk Solar redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Valk Solar kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.

 2. Voorts worden aan de Opdrachtgever onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:

  1. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;

  2. door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s,BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers.

 1. Indien de Valk Solar van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.

 2. Indien Valk Solar de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst verhoogt, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst met Valk Solar kosteloos te ontbinden, tenzij Valk Solar aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Consument de Overeenkomst met Valk Solar in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Consument Valk Solar binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

Artikel 8. Facturatie en betaling

 1. Valk Solar is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Valk Solar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Valk Solar maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Voor consumenten bedraagt deze vergoeding ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00(zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door Valk Solar gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Valk Solar bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Valk Solar het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.

 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Valk Solar en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Valk Solar onmiddellijk opeisbaar.

 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 8. Valk Solar is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 9. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Valk Solar gesloten Overeenkomst.

 10. Indien de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, uit welken hoofden hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Valk Solar heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9. Eigendomsbehoud

 1. Alle door Valk Solar geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Valk Solar tot op het moment dat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Valk Solar uit hoofde van enige met Valk Solar gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.

 2. Indien de Opdrachtgever (mede) uit door Valk Solar geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Opdrachtgever die zaak slechts voor Valk Solar en houdt de Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Valk Solar totdat de Opdrachtgever alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Valk Solar heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

 3. Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Valk Solar. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Opdrachtgever Valk Solar hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

 4. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Valk Solar bevinden, behoudt Valk Solar zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Valk Solar uit welke hoofde dan ook nog jegens de Opdrachtgever mocht hebben.

 5. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Valk Solar te (doen) houden.

 6. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Valk Solar op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Valk Solar zulks wenst, door Opdrachtgever aan Valk Solar stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Valk Solar tegen de Opdrachtgever.

 7. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de Valk Solar gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Opdrachtgever of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen weghalen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Valk Solar, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

 2. Voorts is Valk Solar gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  1. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

  2. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

  3. de Opdrachtgever een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Opdrachtgever van toepassing is;

  4. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;

  5. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;

  6. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;

  7. buiten toedoen van Valk Solar op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

 1. De Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheden de Overeenkomst met Valk Solar op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Valk Solar nog niet is uitgevoerd.

 2. Bedragen die Valk Solar vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Valk Solar reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Valk Solar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 3. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Valk Solar gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Valk Solar eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Valk Solar aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Valk Solar daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, geen vergoeding uitkeert, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een Overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan drie (3) maanden is de aansprakelijkheid van Valk Solar verder beperkt tot de door de Opdrachtgever aan Valk Solar betaalde bedragen in de drie (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Valk Solar aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Valk Solar kunnen worden toegerekend.

  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 2. Valk Solar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

 3. Valk Solar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien de installatie en/of het onderhoud van de geleverde of geïnstalleerde zaken niet via Valk Solar of een door Valk Solar aangewezen derde heeft plaatsgevonden.

 4. Valk Solar is niet aansprakelijkheid voor schade die bij de uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan als gevolg van het gebruik van zaken die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de Overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

 5. Valk Solar is niet aansprakelijk voor schade door krasvorming op dakpannen of andere dak elementen welke het gevolg is van de werkzaamheden bij de installatie die door Valk Solar of de door Valk Solar aangewezen installateur zijn verricht.

 6. Valk Solar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

 1. Fouten en/of afwijkingen in veronderstellingen, aannames, opbrengstberekeningen, terugverdienperiodes, subsidiebedragen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Opdrachtgever om de Overeenkomst te sluiten al dan niet bekend bij Valk Solar zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 2. Door Valk Solar (al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever) afgegeven adviezen hebben slechts te gelden als globale indicatie. Valk Solar is derhalve niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van niet behaalde rendementen c.q. het niet bereiken van door Valk Solar gecalculeerde besparingen.

 3. Valk Solar is nimmer aansprakelijk voor schade indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden, daaronder mede begrepen extreem weer, overstromingen of enig ander natuurgeweld, tegen de schadelijke gevolgen waarvan Valk Solar in verband met de aard van de Overeenkomst geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Valk Solar.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Valk Solar is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Valk Solar of in opdracht van Valk Solar vervaardigde werken en de hieraan ten grondslag liggende door Valk Solar of in opdracht van Valk Solar vervaardigde Bescheiden en dergelijken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen.

 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Valk Solar voorbehouden.

 3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Valk Solar of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Valk Solar. Zij mogen door de Opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond.

 4. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de Opdrachtgever niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

 5. Door het verstrekken van gegevens aan Valk Solar verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Valk Solar in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 6. Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Artikel 13. Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Slechts indien en voor zover sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als veertien (14) dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.

 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.

 3. De Consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Valk Solar binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van haar voornemen.

 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Valk Solar het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen terugbetalen.

 1. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van zijn herroepingrecht het geleverde binnen veertien (14) dagen retour te zenden aan Valk Solar. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen.

 2. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.

 3. Een eventuele financieringsovereenkomst die aan het product of de dienst is verbonden, wordt in het geval van het herroepen van de Overeenkomst door de Consument automatisch ontbonden.

Artikel 14. Kwaliteit en conformiteit

 1. Valk Solar ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.

 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Valk Solar te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 15. Reclames en garanties

 1. Niettegenstaande de rechten die de wet met betrekking tot (non-)conformiteit aan de Consument toekent, worden alle door Valk Solar geleverde maar niet door haar vervaardigde zaken, slechts geleverd met die garantie die door de desbetreffende fabrikant aan de Consument wordt verstrekt (“fabrieksgarantie”), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Indien een toeleverancier van Valk Solar op geleverde of te verwerken zaken, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de Opdrachtgever uit de Overeenkomst met Valk Solar voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht te zijn geleverd aan de Opdrachtgever. De levering van bedoelde verdergaande rechten vindt plaats door het aangaan van de Overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn. Valk Solar is verplicht de Opdrachtgever schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.

 3. Indien Valk Solar in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht aan niet door Valk Solar geleverde zaken, verleent Valk Solar slechts garantie op de correcte uitvoering van deze werkzaamheden. Valk Solar garandeert daarbij echter niet dat de niet door haar geleverde zaken zonder defecten of fouten zullen (blijven) werken.

 4. De Opdrachtgever verliest diens (garantie)rechten jegens Valk Solar, is aansprakelijkheid voor alle schade en vrijwaart Valk Solar tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

  1. aan het door Valk Solar uitgevoerde werk en/of geleverde zaken andere of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de Overeenkomst bekend was;

  2. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of aanwijzingen van Valk Solar strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de Opdrachtgever;

  3. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, Bescheiden e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Valk Solar zijn verschaft en/of voorgeschreven;

  4. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Opdrachtgever aan Valk Solar;

  5. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de Opdrachtgever onderhoud, reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valk Solar.

 5. De Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de zaken, een grondige inspectie uit te voeren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit onverwijld schriftelijk aan Valk Solar te melden.

 1. Indien de Opdrachtgever Valk Solar niet binnen dertig (30) dagen na levering schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn (op)geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 2. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen nadat de gebreken geconstateerd zijn of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan Valk Solar. Reclames ter zake niet zichtbare gebreken kunnen nimmer later dan zes (6) maanden na levering ingediend worden.

 3. De Opdrachtgever dient Valk Solar in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te controleren en onderzoeken.

 4. Indien de reclame naar het oordeel van Valk Solar gegrond is, en tijdig en op de juiste wijze is ingediend, zal Valk Solar hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, een en ander naar keuze van Valk Solar.

 5. Zaken die in opdracht van de Opdrachtgever op maat worden gemaakt en door Valk Solar worden geleverd kunnen niet aan Valk Solar worden geretourneerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Valk Solar wordt aangegeven.

Artikel 15. Vergunningen en ontheffingen

Ingeval partijen zijn overeengekomen, dat Valk Solar de Opdrachtgever zal ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen of deze aanvragen in naam van de Opdrachtgever zal verzorgen, betreft dit te allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Valk Solar kan op geen enkele wijze garanderen dat een benodigde vergunning, ontheffing of toestemming daadwerkelijk zal worden verleend nu dit mede afhankelijk is van factoren waar Valk Solar geen invloed op kan uitoefenen. Valk Solar is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet verlenen van een aangevraagde vergunning, ontheffing of toestemming.

Artikel 17. Annulering

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst met Valk Solar te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. Het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met Valk Solar gesloten Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 18. Retentierecht

Valk Solar kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van Valk Solar onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Valk Solar verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 19. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Valk Solar gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.

 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Valk Solar, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Valk Solar waardoor Valk Solar de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.

 3. Indien Valk Solar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden op last van de gemeente of een andere overheidsinstelling in verband met bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de aanwezigheid van archeologische objecten op de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 20. Aangaande arbeidsverhouding of overeenkomst door de Inlener met de Gedetacheerde

 1. Het is de Inlener of de aan hem gelieerde onderneming(en) en derden, een en ander in de ruimste zin, niet toegestaan om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Valk Solar en gedurende de looptijd van het Detacheringscontract, dan wel binnen een termijn van twaalf (12) maanden na afloop daarvan, direct noch door tussenkomst van een derde, een arbeidsovereenkomst met de Gedetacheerde aan te gaan of, in het geval dat de Gedetacheerde als zelfstandige werkzaam is, deze werkzaamheden of diensten door de Gedetacheerde uit te laten uitvoeren in opdracht of ten behoeve van de Inlener.

 2. In geval de Inlener desondanks binnen voormelde termijn een overeenkomst, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, met de (zelfstandige) Gedetacheerde sluit, is de Inlener een terstond opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,00 (zegge:vijfentwintigduizend euro) aan Valk Solar verschuldigd. Deze boete laat onverlet het recht van Valk Solar om de werkelijk door haar geleden schade aan de Inlener in rekening te brengen.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle tussen Valk Solar en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden behoudens de in lid 4 omschreven bevoegdheid.

 3. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en Valk Solar mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie (3) maanden voor het tot stand komen van de Overeenkomst luiden.

 4. In afwijking van lid 3 kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter horen, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.